Miljön gynnas av källsortering

Det levnadssätt som människor idag har tär oerhört hårt på jordens olika resurser. Dessa naturliga tillgångar räcker inte för alltid, speciellt inte när befolkningsmängden ökar och allt fler får en bättre ekonomi. Alla har ett gemensamt ansvar för miljön, och återvinning är ett av de större stegen i människans morecyclingderna miljötänkande. Genom källsortering och återvinning kan man utvinna såväl energi som råvaror ur avfallet, vilket i sin tur sparar på jordens resurser och miljön.

Miljön är definitivt en stor orsak till varför det är viktigt att källsortera. Om källsorteringen inte görs, kan avfallet inte heller återvinnas. Det som inte återvinns samlas på hög i en enda stor kompott där farligt och ofarligt avfall blandas. Detta kommer med tiden att läcka ut och påverka luften, vattnet och naturen negativt. Dessutom är tillverkningsprocessen av nytt material i de flesta fall även sämre för miljön i jämförelse med returmaterial. Vid exempelvis tillverkningen av en aluminiumburk är luftföroreningen 20 gånger större, jämfört med tillverkning av återvunnet material.

En viktig del av källsorteringen är rötning och kompostering. Då man källsorterar biologiskt avfall på rätt sätt återgår det organiska materialet till miljöns kretslopp, och näringsämnena tas tillvara. Därtill betraktas biologisk avfallsbehandling som koldioxidneutralt och minskar således på utsläppen. Eftersom det matavfall som rötas kan omvandlas till biogas, bidrar även de biogasdrivna fordonen till en grönare framtid.

Skall man peka ut vad som är viktigast att sortera ur en miljövänlig aspekt är det utan tvekan det farliga avfallet. Till detta räknas produkter som är brandfarliga, smittoförande, fosterskadande, frätande eller giftiga. Några vanliga hushållsprodukter som hör till denna kategori är sprayflaskor, målarfärg, batterier och glödlampor.

Här nedan följer några exempel på hur miljön kan gynnas av ett hushålls källsortering.

  • 38 koppar kaffe kan kokas på en återvunnen dagstidning
  • en påse matavfall blir biogas till 2,5 kilometers bilkörning
  • ett ton med returpapper motsvarar i snitt 14 träd